Kérem Várjon!

A Pannon Borrégió TOP25 versenyszabályzata

1. A verseny rendezéséért és lebonyolításáért felelős a Pannon Borrégió Egyesület. A Pannon Borrégió TOP25 szervezését és lebonyolítását a Pannon Borrégió Egyesület megbízásából a VinOliva Kft. látja el.

 2. A versenyben részt vehetnek az egyéni bortermelők, bortermeléssel foglalkozó társaságok és kereskedő szervezetek azon borai, melyeket a Pannon Borrégió (Pécsi, Szekszárdi, Tolnai és Villányi borvidékek) területén termelt szőlőből készítettek és a Magyar Bortörvény előírásainak megfelelnek. A beérkezett minták bírálati kategóriákba és csoportokba történő besorolása a jelen szabályzatban foglaltak szerint történik.

3. A versenyben részt vehet minden olyan bor termelője, amelyből legalább 1000 palacknyi mennyiséget előállítottak és még legalább 500 palack a termelő vagy a kereskedő birtokában van. Az adott borból előállított teljes mennyiségről a termelőnek a nevezési lapon kell nyilatkoznia. A versenyben csak olyan bor termelője vehet részt, akit állami ellenőrző szerv vagy hatóság nem mondott ki a bor minőségének meghamisításában vétkesnek, vagy bűnösnek.

4. A verseny résztvevői minden egyes versenyeztetni kívánt tételből fajtánként a 0,75 l-esből 3-3 palackot, a 0,5 l-es palackokból 4-4- db-ot kell, hogy eljuttassanak a verseny szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervezőkhöz.

A nevezési határidő: 2015. május 6.
A leadás helye a négy érintett borvidék Hegyközségi Tanácsa.
A leadás határideje: 2015. május 6.
A versenyen való részvétel nevezési díja az első minta esetében 10 000 Ft + Áfa, az adott termelő minden további mintája esetében 5000 Ft + Áfa. Egy termelő tetszés szerinti mintával indulhat a versenyben.
A nevezési díjnak a verseny időpontjáig a szervezőkhöz be kell folynia.

5. A Szervezőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a versenyre beküldött minták analízisadatait későbbi OBI vizsgálattal ellenőriztesse, vagy az üzleti forgalomban kapható bormintával a beküldött mintát összevesse.

6. A versenyért a Pannon Borrégió által kinevezett Szervezőbizottság felel.

7. A Szervezőbizottság felel azért, hogy a verseny a jelen szabályzatban és a versenykiírásban foglaltaknak megfelelően kerüljön lebonyolításra. Jogosult továbbá az esetleg felmerülő vitás kérdéseket rendezni. A Szervezőbizottság döntése végleges, annak felül bírálatára nincs lehetőség.

8. A Szervezőbizottság megvizsgálja a beérkezett mintákat és megállapítja, hogy a palackokon szereplő adatok megegyeznek-e a nevezési lapon szereplő adatokkal. Kijavítják az esetleges hibákat és kizárják azokat a mintákat, melyek nem felelnek meg a jelen szabályzatban foglalt előírásoknak. Ezt követően a Szervezőbizottság a szabályzatban írtaknak megfelelően elvégzi a minták osztályba sorolását a nevezési lapon feltűntetett jellemzők alapján, illetve amennyiben szükséges, saját maga állapítja meg ezen jellemzőket.

9. A borok értékelése bíráló bizottságok által történik. A zsűri a beérkezett minták számától függően a Szervezőbizottság javaslata alapján kerül összeállításra. Minden egyes zsűriben külföldi és hazai bírálók értékelik a borokat. A bíráló bizottságok száma a versenyben résztvevő borfajták mennyiségétől függ. Minden egyes bizottság munkáját a Szervezőbizottság segíti.

10. A Szervezőbizottság Elnökének feladatai a következők:
A kóstolás megkezdése előtt ellenőrzi a kóstolás előkészületeit, megállapítja a kóstolási minták helyes sorrendjét, ellenőrzi a minták felbontását, hőmérsékletüket, nevezés szerinti azonosságukat és felügyeli a zsűri tagjai előtt anonimitásukat, valamint figyel a kiszolgálás megfelelő színvonalára. Ellenőrzi a technikai titkárság munkáját: tájékoztatja a titkárság tagjait a kóstolásra érkező mintákról, a bíráló lapok kiosztásáról, ellenőrzi a technikai titkárság által elvégzett pontszám kiszámításokat.

Amennyiben szükségesnek ítéli, elrendeli a minta visszakóstolását olyan esetekben, amikor:

·         a bírálók tagjainak többsége ezt megkívánja,

·         a tagok által adott pontszámok igen jelentős eltérést mutatnak,

·         a normálistól eltérő illat- vagy ízjegyről, borhibáról érkezik jelentés,

·         kivételes esetekben, amikor a bor értékelése a helytelen besorolás miatt nem megfelelően történt.

11. A borok és eredményeik anonimitásának megőrzése érdekében a borok csak kódszámmal szerepelnek. A termelők saját boraik elért pontszámáról tájékoztatást kaphatnak a Szervezőbizottságtól, de a hivatalos eredménylista csak a nyertes borok megnevezését és elért pontszámát tartalmazza.

12. Abban a helyiségben, ahol a kóstolás történik, csak azok tartózkodhatnak, akik részt vesznek a kóstolás lebonyolításában. A kóstolóteremben lehetőség szerint 18-22˚C hőmérsékletet célszerű biztosítani. Tilos a dohányzás és szigorúan csendet kell tartani.

13. Kóstolási ülésenként száraz bor esetében max. 40 minta, egyéb bor esetében max. 30 bor kerül bírálatra. A borminták egységes sorozatonként az alábbi sorrendben kerülnek bírálatra:

·         szín szerint: fehér, vörös

·         cukortartalom szerint: száraz borokkal kell kezdeni

·         évjárat szerint: az újborokkal kezdődik a sor

·         illat szerint: a semleges illatú mintákkal kell kezdeni

A borok az alábbi hőmérsékleten kerülnek bírálatra:

·         könnyű fehérborok: 10-12˚C

·         fahordóban érlelt fehérborok: 12-15˚C

·         fiatal vörösborok: 12-15˚C

·         4 évesnél idősebb vörösborok: 15-18˚C

·         édes borok: 12-15˚C

14. A kóstolás elején a bírálóbizottságok 2-3 próbabírálatot tartanak, mely alatt megbeszélhetik a tagok által adott pontszámokat annak érdekében, hogy viszonylag kiegyensúlyozott bírálati követelmények alakulhassanak ki.

15. A bírálók minden egyes minta bemutatása előtt megkapják a bíráló lapot, amely tartalmazza a kóstolandó minta technikai adatai. A technikai személyzet begyűjti a bíráló lapokat, ellenőrzi a helyes kitöltésüket, a bizottsági tag aláírását és átadják hitelesítésre az Elnöknek.
A bírálók nem rendelkezhetnek másolattal a bírálólapokról. A bírálók nem szerezhetnek tudomást az egyes boroknak ítélt pontszámokról és díjakról a kóstolás lezárulása előtt.

16. Az egyes zsűritagok egyéni pontszámai a pontozást követően összeadódnak, a legalacsonyabb és a legmagasabb értéke levonását követően a kapott pontok átlaga jelenti a bor végső pontszámát. A pontozás 100 pontos rendszerben történik. A zsűritagok minden egyes bor bírálatakor külön bírálati lapot töltenek ki. A Szervezőbizottság tagjai nem bírálhatnak.

17. Amennyiben egy vagy több bizottsági tag nem találja a mintát megfelelőnek, kezdeményezheti annak kizárását. A bor kizárására csak kétharmados szavazattöbbség esetén van lehetőség.

A bírálók által adott jellemzés alapján a technikai titkárság összeadja az adott pontszámokat, és ezzel határozza meg a borok eredményét. A technikai titkárság ezzel kapcsolatos teendői az alábbiak: az egyes bírálólapokon szereplő pontszámokat összeadja, a legmagasabb és legalacsonyabb pontszám levonása után átlagot számol, mely átlag fogja adni a borok által elért végső pontszámot.

18. A Pannon Borrégió TOP25-be a legmagasabb, minimum 85 pontot elért vörösborok, fehérbor és rozék kerülnek be, a nevezések számaihoz arányosítva.

19. A Pannon Borrégió TOP 25-be a legmagasabb pontszámot elért vörösborok, fehérbor és rozék kerülnek be, a nevezés számaihoz arányosítva. A fehérborok esetében maximum 2 félédes vagy édes bor kerülhet be a 25 legjobb bor közé. A vörösborok esetében három kategóriát kell arányosítani a nevezések számához mérten: cuvée borok, nemzetközi fajtaborok (cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, pinot noir, syrah) és hazai fajtaborok (kadarka, kékfrankos, portugieser stb.).

20. Egy termelő legfeljebb két borral kerülhet be a legjobb 25 közé.

21. A fenti felosztás után az alábbi kategóriákban versenyeznek az egyes borok:

·         fehér borok: száraz, félszáraz, félédes, édes

·         vörös borok: száraz

·         rozé borok: száraz

22. A Szervezőbizottság nem vállal felelősséget a későn érkezett borok, avagy a beküldés során részben vagy egészben elveszett borok értékének megtérítéséért.

23. A Szervezőbizottság köteles a versenyre beküldött mintákat a zsűri elé kerülés időpontjáig mindvégig megfelelő módon tárolni és gondoskodni arról, hogy a borok esetleges besorolásuk vagy nem megfelelő módon történő szervírozásuk miatt hátrányt ne szenvedjenek.

24. A versenyre beküldött mintákat két különféle kódszámmal kell ellátni, és ettől az időponttól kezdődően a borok fajtája és termelője nem lehet ismert.

·         az első kódot a bor beérkezésekor kapja,

·         a második kódot a besoroláskor, a bor a versenyben ezen a második kódszámon fog mindvégig szerepelni.

25. A mintákhoz csatolni kell a VinOliva Kft. nevére kiállított szállítólevelet, amelyen nyilatkozni kell, hogy a termék rendeltetése borbírálat, érték nélküli minta, kereskedelmi forgalomba nem kerül.

26. A Pannon Borrégió TOP25 sajtótájékoztatóval egybekötött eredményhirdetésére 2015. június 6-án 16 órakor kerül sor a pécsi Zsolnay Negyedben. A nagyközönség számára kulturális programmal kísérve ugyanitt lesz lehetőség a kóstolásra, összesen 300 fő részére. A nevezők kötelezik magukat, hogy az eredményhirdetésen és a kóstoltatáson személyesen vagy megbízott által a rendezvények teljes ideje alatt képviseltetik magukat

27. A nevezők kötelezik magukat, hogy a TOP25-be került borukból vagy boraikból 12 palack bort a kóstolókra térítésmentesen a szervező részére bocsájtanak. További 6-12 palack bort a kóstoltatásra nagykereskedelmi áron adnak át a szervező részére.

28. A Pannon Borrégió TOP25-be bekerült borok termelői a nevezési lapban feltüntetett mennyiség erejéig vásárolhatnak „Pannon Borrégió TOP25 2015” feliratú matricát, amelyet a palackon elhelyezhetnek.

29. A PANNON BORRÉGIÓ TOP 25 borversennyel egy időben kerül sor „A Pécsi Tudományegyetem Bora 2015” kiválasztására is. A termelőknek ezekre is lehetősége van jelentkezni, további nevezési díj megfizetése nélkül.

Hirdetés
Programajánló
2019. Március
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31